Mediapooli

tarjoaa mediayhtiöille yhteistyöfoorumin, jossa haetaan viranomaisten kanssa ratkaisuja, joilla voidaan

  • kehittää ja vahvistaa toimialan kyberturvallisuutta
  • torjua hybridiuhkia ja disinformaatiota
  • varmistaa tiedotusvälineiden tekninen ja muu toiminnan jatkuvuus erityistilanteissa, vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa
  • jakaa parhaita käytäntöjä edellä mainituissa asioissa

Näiden lisäksi Mediapoolia kiinnostaa uutismedian toiminnan turvaamisen näkökulmasta informaatiohäirinnän ja sosiaalisen median ilmiöt. Se myös järjestää toimittajille ja mediaorganisaatioille koulutuksia ja harjoituksia.

Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista

Valtioneuvoston huoltovarmuuspäätöksessä (1048/2018) vastuullisen median tiedonvälityksen turvaaminen on yksi yhteiskunnan turvaamisen painoalueista:

”Yhteiskunnan turvallisuutta ja vastuullista sananvapautta tukevan, vapaan ja moniäänisen median toimintaedellytysten turvaaminen kaikissa olosuhteissa on yhteiskunnan turvaamisen painopisteitä”.

Erityisen välttämätöntä on, että joukkoviestintä ja sen infrastruktuuri turvataan. Sosiaalinen media on tärkeä osa mediaympäristöä. Tämän vuoksi on kyettävä seuraamaan niitä vaikutuksia, joita journalististen prosessien ulkopuolisilla sisällöillä on turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen.

Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista (1048/2018)

Mediaresilienssi ja sen kehittäminen

Mediapoolin huoltovarmuustyöllä varmistetaan, että riippumaton journalistinen uutismedia voi tehdä työtään kaikissa tilanteissa niin normaaliaikoina, kriiseissä kuin poikkeusoloissakin. Tavoitteena on turvata kansalaisten oikeus saada luotettavaa ja faktoihin perustuvaa tietoa kaikissa olosuhteissa.

Huoltovarmuustyö on ennalta varautumista uhkiin

Huoltovarmuustyön keskeinen käsite on resilienssi. Sillä tarkoitetaan kykyä toimia muuttuvissa olosuhteissa, kohdata häiriöitä ja kriisejä ja myös palautua niistä.

Uutismedian resilienssin kehittämisessä varaudutaan jo ennalta mahdollisiin uhkiin muun muassa turvaamalla olosuhteet, joissa media työtään tekee. Tässä työssä keskeisiä ovat kyberturvallisuusosaaminen, disinformaation tunnistaminen ja torjunta päivittäisessä toimitustyössä, sosiaalisen median alustojen ja algoritmien toiminta ja läpinäkyvyys sekä kansainvälinen yhteistyö ja verkottuminen.

Koska uutismediaan ja sen toimintaympäristöön kohdistuvat uhat ovat maailmanlaajuiset, koti- ja kansainvälisestä yhteistyöstä on tullut tärkeä osa Mediapoolin toimintaa. Yhteistyöllä voidaan vahvistaa media-alan osaamista ja tietämystä hybridivaikuttamisesta, kyberturvallisuudesta sekä disinformaatioon ja muihin mahdollisiin uhkiin varautumisesta.

Samoin yhteistyö viranomaisten, järjestöjen sekä tutkimus- ja muiden organisaatioiden kanssa on yhä tärkeämpää resilienssin kehittämisessä. Kansainvälisellä toiminnalla pyritään kiinnittämään päättäjien huomio yhdessä muiden toimijoiden kanssa mahdollisiin lainsäädännön heikkouksiin ja puutteisiin, jotka mahdollistavat informaatio- ja muuta häirintää ja jotka heikentävät kyberturvallisuutta ja lehdistönvapautta.